Ofte stilte spørsmål støtte til gravferd

Dersom man er medlem av folketrygden har man krav på behovsprøvd gravferdsstønad og eventuelt krav på refusjon av båretransport. Her finner du en oversikt over noen av stønadene du har krav på.

Har man rett til økonomisk støtte fra det offentlige i forbindelse med begravelsen?

Som medlem av folketrygden har man krav på behovsprøvd gravferdsstønad når man dør. Denne stønaden dekker faktiske utgifter til gravferden, men ikke kostnader knyttet minnesamvær. Med behovsprøvd stønad menes det at stønaden blir avkortet mot formue, tjenestepensjon og lignende som blir utbetalt i måneden etter dødsfallet. Det er siste tilgjengelige ligning som legges til grunn ved beregning av stønadsbeløp. Er det midler igjen etter avdøde som overstiger stønadsbeløpet bortfaller stønaden. Dersom avdøde var under 18 år gis gravferdsstønaden uten behovsprøving. Ved behov vil Verd Begravelse hjelpe med søknad om stønad til gravferdsstønad.

Dersom avdøde var medlem i en fagforening, kan det være lurt å kontakte denne ettersom majoriteten av fagforeninger har ordninger med gravferdsstønad for sine medlemmer. Det er vanlig at man må levere skifte- eller uskifteattest for å få utbetalt stønaden. I enkelte fagforeninger er det en foreldelsesfrist på tre måneder, som man bør være oppmerksom på.

Gravferdsstønaden er regulert av Folketrydgloven kapittel 7. Nærmere regler for gravferdsstønad og stønadsbeløp finnes på NAVs hjemmesider.

Transportrefusjon ved båretransport

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2 399 kroner) til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt, dekket av NAV.

Dersom dødsfallet har skjedd utenfor Norge eller i forbindelse med en yrkesskade, gjelder egne regler for båretransport. Når slike tilfeller inntreffer anbefaler vi at du kontakter oss slik at vi kan bistå deg i saken, sammen med NAV.